Link download firmware iOS 11

Tổng hợp link download iOS 11 cho tất cả các máy phù hợp. Các bạn dùng IDM hoặc phần mềm hỗ trợ download để tải nhanh hơn.


iPad

11 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit
11 (iPad Air Cellular): iPad_64bit
11 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit
11 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit
11 (iPad Air China): iPad_64bit
11 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit
11 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID
11 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID
11 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID
11 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID
11 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID
11 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID
11 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID
11 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9
11 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9
11 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7
11 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7
11 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC
11 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC
11 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR
11 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR
11 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR
11 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR

Update iOS 11.0.1 ngày 17/09/2017

iPhone

11.0.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6+): iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6): iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6s): iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6s+): iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7 GSM): iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
11.0.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
11.0.1 (8 GSM): iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
11.0.1 (8 Plus GSM): iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw

iPad

11.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw

iPod

11.0.1 (6G): iPodtouch_11.0.1_15A402_Restore.ipsw

Trả lời